Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Úvod | Napište nám | Kontakty

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb, Chvojínská 108
254 01 Jílové u Prahy. Tel.: +420 241 952 324, mobil: +420 734 445 644
 


Poskytování služeb

1) Ubytování

Domov Jílové u Prahy a jeho ubytovací část je tvořena dvěma hlavními budovami. Vila je tvořena třemi jednolůžkovými pokoji a dvěma dvojlůžkovými pokoji. V hlavní budově v podobě T jsou jednolůžkové pokoje pro muže se společným sociálním zařízením. V další části jsou dvojlůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Dále jsou zde umístěny: dvě jídelny, kuchyň, ošetřovna, kantýna. Celková kapacita Domova Jílové u Prahy je 42 lůžek.

2) Stravování

Domov Jílové u Prahy disponuje vlastní kuchyní. Stravování je zajištěno pěti jídly denně se zabezpečením dietní stravy podle potřeb klientů. Klienti se spolupodílí na sestavování jídelníčku.

3) Zdravotnické služby

Domov Jílové u Prahy zajišťuje zdravotnickou a ošetřovatelskou péči všeobecné sestry a pečovatelky ve třísměnném provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Jednou za týden přijíždí na kontrolu zdravotního stavu klientů praktický lékař z Jílového u Prahy. Podle potřeby a zdravotního stavu klientů, Domov Jílové u Prahy zajišťuje návštěvy klientů u odborných lékařů respektive hospitalizaci v nemocnici.

4) Sociální poradenství

V domově se snažíme, aby klient žil co nejpodobněji  jako doma. Chceme vytvořit pohodlné, klidné, nerušené prostředí, které na jedné straně umožňuje intimitu domova, na druhé straně dává příležitost k sociálním kontaktům a aktivitám s vrstevníky. Sociální pracovnice pomáhá vyřizovat klientům osobní a úřední záležitosti,podporuje udržování kontaktu s rodinou, vyřizuje osobní záležitosti klienta. Telefonický kontakt je podpořen možností používat telefonní automat uvnitř budovy. Sociální pracovnice s ergoterapeutkou organizují kulturní vystoupení, výlety, zájezdy. V případě potřeby na požádání zajistí nákupy dle přání klientů nebo je doprovází do obchodu, banky ve spolupráci s klíčovým pracovníkem klienta. Na drobné nákupy slouží kantýna, která je otevřena třikrát v týdnu.

Základní zásady poskytování sociálních služeb

 1. Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klientů a jsou založeny na principech Etického Kodexu
  Zaměstnanci Domova Jílové u Prahy svojí odborností a zkušenostmi vytvářejí podmínky k předcházení, zmírnění či odstranění nepříznivé sociální situace klienta. Po komunikaci s klientem volí takové prostředky k naplnění poskytované služby, aby klient získal pocit, že je součástí řešení jeho vzniklé sociální situace a tedy, že se na řešení sám podílí.

 2. Snižovat následky nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
  Zaměstnanci Domova Jílové u Prahy poskytují sociální služby s cílem napomoci nepříznivou sociální situaci klientů odstranit či zmírnit tak, aby se klientovi v co největší míře navrátili do doby před zhoršením klientovy sociální situace. Pokud to z objektivních důvodů není možné, jsou klientovi poskytovány takové služby, aby mu byl co nejdéle umožněn důstojný a spokojený život.

 3. Podporovat klienty ve využívání místních institucí, udržovat přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života
  Sociální pracovníci Domova Jílové u Prahy aktivně spolupracují s rodinnými příslušníky klientů, organizacemi i jedinci zabývajícími se kulturou a další zájmovou činností. Sociální pracovníci Domova Jílové u Prahy svojí odbornou činností zabezpečují sociální integraci tj. udržují klienty v kontaktu s jejich sociálním okolím a vylučují tím tak riziko sociálního vyloučení.

 4. Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
  Každý klient Domova Jílové u Prahy se může rozhodovat o svém životě zcela svobodně. Je vázán dodržovat určitá pravidla, které ale neomezují jeho svobodné rozhodování. Cílem je umožnit klientům spolurozhodovat o náplni svého volného času, denního režimu či styku se svým sociálním prostředím, tj. zaměstnanci vytvářejí podmínky k zajištění soukromí klienta a jeho soukromí respektuje. Klient má vždy právo vyslovit a uplatňovat svůj názor. Klient není omezován v pohybu uvnitř ani mimo domov. Klient má právo ovlivňovat svůj pobyt v domově aktivním či pasivním způsobem života a nakládat se svým časem jak sám uzná za vhodné

 5. Zamezovat porušování práv uživatelů služeb Domov Jílové u Prahy garantuje svým klientům zajišťování jejich nezadatelných lidských a občanských práv. Každý klient má právo domáhat se svých oprávněných nároků, které jim umožňují žít důstojným životem a být plnohodnotným členem společnosti. Dům Jílové u Prahy svým klientům nejen garantuje uvedená práva, ale užívá všechny dostupné a zákonné nástroje k eventuálním nápravám případného porušení uvedených práv.

 6. Aktivně informovat zájemce o poskytovaných sociálních službách Domovem Jílové u Prahy
  Každý zájemce o sociální službu má právo na poskytnutí všech informací. Domov Jílové u Prahy zájemci o sociální služby poskytuje pravdivé, úplné a přesné informace, aby zájemce byl komplexně informován o životě v domově ještě před přijetím do domova, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda poskytované služby přijme. Ke zkvalitnění informační soustavy Domov Jílové u Prahy využívá webové stránky, letáky apod.

 7. Zjišťovat spokojenost klientů se službami a zjištěné skutečnosti využívat při přípravě plánů na zlepšení sociálních služeb
  Sociální pracovnice každodenní komunikací s klienty zjišťují míru spokojenosti či nespokojenosti s poskytovanými službami Domovem Jílové u Prahy. Analýzou získaných poznatků jsou získány zdroje k přípravám na zvyšování kvality poskytovaných službách.

 8. Chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby
  Profesionalita a odbornost zaměstnanců Domova Jílové u Prahy a jejich neustálé prohlubování sama o sobě zamezuje jakoukoliv možnost vystavení klientů domova nežádoucímu a nevhodnému chování ze strany zaměstnanců domova či třetích osob. Domov Jílové u Prahy má vypracován soubor vnitřních pravidel a postupů, který je závazný pro všechny zaměstnance. Služba je proto vždy poskytována ve stejné kvalitě a za stejných podmínek, což dává klientovi jistotu.Tím jsou vždy zabezpečeny dobré vztahy mezi klienty a zaměstnanci.

 9. Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí
  Přizpůsobení se novým životním podmínkám je nezbytné k příjemnému a harmonickému pobytu klienta, jeho dobrému pocitu a spokojenosti. Pro účinnou a rychlou adaptaci sociální pracovníci domova účinně spolupracují s rodinou klienta, aby klient neztratil kontakt se svým původním zázemím, klientovi je umožněno, aby si pokoj interiérově vybavil nábytkem a dalším zařízením, na který byl zvyklý ze svého domova. K adaptaci klienta napomáhá i projednávání rozsahu poskytovaných služeb individuálně s klientem na základě dohody s klientem a domovem. Takto je s pomocí klienta vytvořen jeho individuální plán kdy si klient sám stanovuje cíle a sám si vymezuje rozsah podpory ze strany zdravotnického personálu, sociálních pracovnic.

 10. Napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci
  Sociální pracovníci Domova Jílové u Prahy vytvářejí podmínky, aby klient neztratil své původní schopnosti, dovednosti a vědomosti, mohl jich využívat a pokud je to možné, i dále rozvíjet. Cílem je, aby klient bez ohledu na svůj věk byl co nejdéle aktivní a nadále si udržoval svůj životní smysl.

 11. Rozvíjet kvalitu ubytování a stravování klientů, kvalitu a estetiku prostředí
  Sociální pracovnice Domova Jílové u Prahy při svých každodenních komunikacích s klienty průběžně sledují i stav a vývoj spokojenosti klientů s ubytovací kulturou a se stravování. Ubytovací kultura je pravidelně vylepšována dle možností domova. Ke zlepšení kvality stravování se klienti aktivně zúčastňují periodických stravovacích komisí, které na základě jejich požadavků připravují týdenní jídelníčky.

 12. Podporovat pocit bezpečí klientů z hlediska sociální a zdravotní péče
  Sociální agenda klientů je vedena dle zákona o ochraně osobních údajů, přístup k ní má jen klient a zodpovědní zaměstnanci. Zdravotní bezpečnost je zajištěna zdravotním personálem, zdravotnickým, hygienickým a úklidovým vybavením.